Ileitis terminalis Crohn

Ileitis terminalis

Ileitis terminalis NBI

Ileitis terminalis

Fibrinöse Iliitis terminalis

Pflasterstein-Relief

Ileitis terminalis Klappe

klaffende Klappe

Einzelulcus term Ileum

Befall Dünndarm MRT

Unterkapitel

Kolon Kapitel: