Ileitis terminalis Crohn

Ileitis terminalis
Ileitis terminalis NBI
Ileitis terminalis
Fibrinöse Iliitis terminalis
Pflasterstein-Relief
Ileitis terminalis Klappe
klaffende Klappe
Einzelulcus term Ileum
Befall Dünndarm MRT

Unterkapitel

Kolon Kapitel: